Portfolio dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów wiatrowych

RAport WINWIND

Zachęcamy do zapoznania się z raportem pt.: „Portfolio dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów wiatrowych” , opracowanym przez Krajowę Agencję Poszanowania Energii S.A. przy współpracy partnerów projektu WinWind, ukazującym zebrane przykłady działań mających na celu podnoszenie poziomu akceptacji społecznej dla energetyki wiatrowej na lądzie. Dobra praktyka rozumiana jest jako skuteczne i sprawdzone działanie, podejmowane przez sektor energetyki wiatrowej (inwestorzy, deweloperzy) lub sektor ustawodawczy, podmioty publiczne, które zwiększa poziom akceptacji społecznej dla energetyki wiatrowej i przyczynia się do jej dalszego rozwoju. Podobnie według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), dobra praktyka to nie tylko słuszna koncepcja, ale sprawdzone działanie, które przyniosło korzystne rezultaty i dlatego też uważane jest za przykład modelowy. To zakończone sukcesem doświadczenie, które zostało przetestowane, w szerokim tego słowa znaczeniu i zasługuje na rozpowszechnienie w celu dalszej implementacji.[1]

Obecny raport ukazuje proces analizy i oceny 30 zebranych dobrych praktyk i zawiera obszerne portfolio 30 zidentyfikowanych działań. Celem nadrzędnym opracowania przy wykorzystaniu wypracowanej metodyki i kryteriów wyboru jest wyselekcjonowanie 10 przykładów najlepszych praktyk, które następnie poddane zostaną szczegółowej analizie. Tym samym raport również podsumowuje podjęte kroki w celu identyfikacji i ostatecznego wyboru najlepszych praktyk.

Zidentyfikowane i ocenione praktyki zostały zakwalifikowane do 6 następujących kategorii:

  • Nowoczesne modele i mechanizmy partycypacji społecznej w procesie planowania i wydawania pozwoleń;

  • Działania promujące sprawiedliwy podział korzyści;

  • Działania wspierające finansową partycypację mieszkańców w projektach wiatrowych;

  • Działania redukujące negatywny wpływ energetyki wiatrowej na środowisko;

  • Środki poprawiające komunikację, wspierające tworzenie struktur instytucjonalnych, a także zawieranie dobrowolnych porozumień i umów;

  • Działania obejmujące więcej niż jedno z powyżej wymienionych kategorii.

          Więcej informacji i materiałów na stronie projektu: http://winwind-project.eu/.