konferencja „Wsparcie efektywności energetycznej na poziomie lokalnym”

publenef

W dniu 5 grudnia br. w Warszawie odbyła się konferencja „Wsparcie efektywności energetycznej na poziomie lokalnym”. Wydarzenie zorganizowane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. w ramach międzynarodowego projektu PUBLENEF (Horyzont 2020)  Wspieranie władz publicznych we wdrażaniu zrównoważonej polityki energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej, skierowane było do przedstawicieli samorządów lokalnych oraz do przedsiębiorstw ciepłowniczych. Spotkanie otworzył Pan Zbigniew Szpak – Prezes Zarządu KAPE S.A., nawiązując do dwóch kluczowych kierunków rozwoju sektora energii w perspektywie 2040 r., tj. Poprawa efektywności energetycznej gospodarki  oraz Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji.

W trakcie pierwszej części spotkania zaprezentowano projekt Publenef, przybliżono wyniki przeprowadzonych w ramach projektu analiz, utworzoną platformę narzędzi www.publenef-toolbox.eu wspierających wdrażanie zrównoważonej polityki energetycznej oraz realizowane przez partnerów projektu mapy drogowe dla polityk energetycznych na poziomie lokalnym i regionalnym. Ponadto przedstawiono również krótko projekt Implement skierowany do gmin, realizowany przez KAPE w ramach programu Horyzont 2020.

Niezwykle ciekawym punktem konferencji był dialog ekspercki Arkadiusza Węglarza - Doradcy Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Piotra Woźnego – Pełnomocnika Premiera do spraw programu „Czyste Powietrze” na temat programów rządowych „Stop Smog” oraz „Czyste powietrze”, mających na celu walkę ze zjawiskiem smogu w Polsce. W dyskusji dwóch ekspertów odniesiono się do kwestii skuteczności proponowanych mechanizmów wsparcia, ich wpływu na zmniejszenie skali ubóstwa energetycznego oraz roli samorządów lokalnych w ich wdrażaniu.

Tematem zamykającym część główną spotkania była prezentacja klastra energii gminy górniczo – rolniczej Gierałtowice wygłoszona przez Pana Joachima Bargiela – Wójta Gierałtowic (w latach 2000 - 2018). Działania Gminy Gierałtowice zmierzające do zawiązania klastra energii wspierane były w ramach mapy drogowej projektu Publenef.

Część dyskusyjna konferencji podzielona była na dwie grupy tematyczne, jedna skierowana do samorządów lokalnych, natomiast w drugiej grupie zebrali się zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych. Panel z udziałem przedstawicieli gmin otwierały trzy prezentacje wprowadzające. Pani Beata Jędrzejewska – Kozłowska – Dyrektor Biura Zarządzania Energią Urzędu Miasta Lublina przybliżyła działania podejmowane przez Miasto Lublin w zakresie realizacji zrównoważonej polityki energetycznej. Następnie Pani Hanna Górecka – Banasik  - Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni zaprezentowała korzyści, jakie czerpie Gdynia z udziału w różnego rodzaju projektach, czy inicjatywach o zasięgu międzynarodowym. Pani Antonina Kaniszewska – Kierownik Projektów ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w KAPE S.A., krótką prezentacją wprowadziła do dyskusji temat lokalnych strategii elektromobilności.

W drugim panelu dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych dyskusja również poprzedzona były trzema prezentacjami. W pierwszej prezentacji Pani Urszula Zając – Dyrektor Departamentu Energii w NFOŚiGW przybliżyła rolę instytucji publicznych w modernizacji ciepłownictwa, natomiast Pan Krzysztof Skowroński, reprezentujący KAPE S.A. nakreślił wymagania, jakie stawia przed sektorem ciepłownictwa wdrożenie postanowień Dyrektywy MCP. Pan Zbigniew Szpak – Prezes Zarządu KAPE S.A. przedstawił koncepcję programu pod nazwą Krajowy Integrator Przedsięwzięć Inwestycyjnych w PEC.

Najważniejsze problemy poruszone podczas obu dyskusji panelowych zostały zebrane i przedstawione w ramach podsumowania spotkania przez moderatorów paneli: Pana Arkadiusza Węglarza (KAPE S.A.) Pana Bogusława Regulskiego (IGCP).

PREZENTACJE z konferencji:

- Gdynia - współpraca międzynarodowa        - Gminne strategie elektromobilności      - Klaster Energii Górniczo - Rolniczej Gminy Gierałtowice

- Program wsparcia małych i średnich PEC    - Projekt Publenef        - Publenef - otwarcie spotkania     

- Rola instytucji publicznych w modernizacji ciepłownictwa  - Wyzwania dla sektora ciepłowniczego w świetle dyrektywy MCP  

- Zarządzanie energią w Lublinie

Odoo text and image block