Nowelizacja dyrektywy wS. charakterystyki energetycznej budynków i EE

EpBD

Z dniem 9 lipca wchodzi w życie nowelizacja dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków i dyrektywy o efektywności energetycznej. Nowelizacja wynika z dotychczasowych działań na rzecz rozwijania niskoemisyjnego i zrównoważonego systemu energetycznego, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy warunków życia i zdrowia obywateli.
Dyrektywa, która jest częścią pakietu "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków", wskazuje działania niezbędne do osiągnięcia celów pakietu klimatycznego. Państwa członkowskie mają określić oczekiwane rezultaty długoterminowych strategii renowacji i ustanowić krajowe wskaźniki postępu. W dokumencie czytamy:

"Aby osiągnąć wysoką efektywność energetyczną i dekarbonizację zasobów budowlanych oraz zapewnić, aby długoterminowe strategie renowacji przyniosły niezbędne postępy w zakresie przekształcania istniejących budynków w budynki o niemal zerowym zużyciu energii, zwłaszcza dzięki zwiększeniu liczby ważniejszych renowacji, państwa członkowskie powinny, uwzględniając kwestię przystępności cenowej, zapewnić jasne wytyczne oraz  określić wymierne i kierunkowane działania, a także wspierać  równy dostęp do finansowania, w tym w odniesieniu do tych segmentów krajowych zasobów budowlanych, które wykazują najgorszą charakterystykę energetyczną, w odniesieniu do konsumentów dotkniętych ubóstwem energetycznym, mieszkalnictwa socjalnego oraz gospodarstw domowych, w których występuje problem sprzeczności bodźców. Aby dalej wspierać niezbędne ulepszenia w ich krajowych zasobach nieruchomości na wynajem, państwa członkowskie powinny rozważyć wprowadzenie lub dalsze stosowanie wymagań dotyczących pewnego poziomu charakterystyki energetycznej nieruchomości na wynajem, zgodnie ze świadectwami charakterystyki energetycznej."

Działania, służące osiągnięciu celów, powinny uwzględniać zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych, zastosowanie nowych technologii i inteligentnego opomiarowania. Istotne dla poprawy warunków życia i stanu zdrowia obywateli są też takie czynniki, jak zwiększanie obszarów zieleni w mieście czy elektromobilność, a co za tym idzie - udostępnianie większej liczby punktów ładowania dla samochodów elektrycznych.