Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności

NOWY NABÓR NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach programu:

 • inwestycje polegające na budowie nowych budynków budynków użyteczności publicznej (w tym budynków przeznaczonych na cel oświaty, nauki, wychowania, opieki, kultury, kultu religijnego, pomocy społecznej) i zamieszkania zbiorowego, spełniających warunki, określone w ust. 7.2. 1) i 2) programu priorytetowego,

 • dokończenie rozpoczętej wcześniej budowy obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, o których mowa w pkt. 1 pod warunkiem, że w ramach realizowanego przedsięwzięcia osiągnięty zostanie poziom energooszczędności, o którym mowa w ust. 7.2 1) i 2) programu priorytetowego,

 • inwestycje polegające na wykonywaniu odbudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, również w przypadku zmiany sposobu użytkowania takiego budynku, pod warunkiem, że spełnione są warunki programu;

Beneficjentami programu są:

 • podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych,

 • spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach,

 • organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów,

 • jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe nieposiadające osobowości prawnej,

 • parki narodowe.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki lub tylko samej pożyczki. Budżet naboru na realizację celu programu wynosi do 50 000 tys. zł, w tym:

 • dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 20 000 tys. zł,

 • dla zwrotnych form dofinansowania – do 30 000 tys. zł. 

Wnioski należy składać w terminie od 21.12.2017 r. do 28.02.2018 r., oddzielnie dla dotacji, oddzielnie dla pożyczki. Załączniki należy dołączyć wyłącznie do wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii oferuje kompleksową pomoc w skorzystaniu z dofinansowania NFOŚiGW, obejmującą:

 • wykonanie projektu zgodnie z wymogami programu

 • sporządzenie dokumentacji do wniosku na dofinansowanie

 • uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód

 • wykonanie badań i analiz

 • uzgodnienia z rzeczoznawcami

 • wsparcie w zakresie znalezienia wykonawcy projektu

 • nadzór budowlany nad inwestycją podczas każdego etapu jej realizacji

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt:


Pracownia Projektów Budownictwa Energooszczędnego KAPE 
(+48 22)   626 09 10  wewn.: 4322 

TEL.